DİLOVASI YÜKSEK GERİLİM TRAFO İŞLETME SORUMLULUĞU

Dilovası Yüksek Geri̇li̇m Trafo İşletme SorumluluğuDİLOVAS YÜKSEK GERİLİM TRAFO İŞLETME SORUMLULUĞU

Kocaeli Gebze’de  faaliyet göstermekte olan firmamız Yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu hizmeti vermekte olup her geçen gün bünyesine yeni firmaların eklenmesi guruyla büyümekte taahhüt ve mühendislik şirketlerine ger gecen gün yeni isimler kazandırmaktadır.

çalışmakta olduğumuz sanayi bölgeleri :

Yüksek gerilim Orta Gerilim 1kV’un üzerindeki tesisler doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve çok tehlikeli işler sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu konuya istinaden risklerin azaltılması için bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler aşağıdaki temel maddelerden  oluşmaktadır

– Elektrik Kuvvetli Akımlar Tesisler Yönetmeliği
– Emo yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu Yönetmeliği
– İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Mevzuat hükümlerine göre YG İşletme Sorumlusu; Yüksek Gerilim kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu olan ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından belgelendirilmiş Elektrik mühendisi dir. YG işletme sorumlusunun bir sözleşmeyle işletmelere verdiği hizmete ise YG işletme sorumluluğu denmektedir.

İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi ve işletme sorumluluğu belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilir.

İşletme Sorumlusunun Görevleri:

İşletme sahibine ait olan bu Yönetmelik kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenmiş olur. İşletme sorumlusu kanunlar karşısındaki sorumluluk dışında, işletme sahibi adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır.

Görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.

Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir. Bu yönergeler yeteri boyutta bir levhaya yazılarak Yüksek Gerilim (YG) hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılır.

Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durum işletme sorumlusu tarafından işletme sahibine raporlanır ve yeterli duruma getirilmesi sağlanır. İşletme sorumlusu tarafından var olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının, yeterli aralıklarla kontrol ve testlerinin yaptırılması sağlanır.

İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını ya da tamamını yönergeler çerçevesinde kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeline yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan ya da personelin kişisel hatalarından doğacak kazalardan işletme sorumlusu, sorumlu değildir.

İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.

İşletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevlidir. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir.

İşletme sahibi, enerji sağlayan kuruluş ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri sürdürerek bakım işlerinin gün ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu sağlar.

Bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlar.

Mevcut Yüksek Gerilim (YG) teçhizatının durumunu sürekli olarak izler ya da izletir. Yapacağı değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibine yazılı olarak bildirir.

Sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar.

İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

Gerek gördüğünde ya da en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenler. Özel görevler ve sözleşmeler dışında enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi sorumluluk kapsamında değildir.

  • Elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğu Yönetmeliği işletme sorumluluğu üstlenen mühendislerin,  30 MVA  ile sınırlanmasına, buna ek olarak 20 adet veya 20 MVA  tarımsal amaçlı trafo ek olarak alabilirler.
  • İşletme sorumluluğu üstlenen mühendis her ay düzenli olarak trafo ve YG hücrelerini kontrol edecek ve EMO kontrol föyünü dolduracaktır.
  • En az senede bir kere trafo ve yg hücrelerinin bakım temizliğini yetkili mühendis tarafından yaptırılmalıdır.
  • Kuvvetli akım yönetmeliğinin 60.Maddesinde geçen “Yüksek Gerilimli Kuvvetli Akım Tesislerinde can ve mal emniyeti bakımından teknik konulardan sorumlu olarak,  bir elektrik mühendisi olması” hükmü uyarınca tesis sınırları içerisinde yüksek gerilim (1000 V üstü gerilim) bulunan bütün tesislerde Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu bulunması zorunludur.
  •  Kendi trafosu olan tüm işyerlerinde  yüksek gerilim trafo işletme sorumlusu olması zorunludur
  • Yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu her yıl 31 Aralık itibari ile son bulmaktadır ve yenilenmesi gerekmektedir. Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu ücreti Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belirlenmekle birlikte tarife fiyatlara uyulmak zorunluluğu vardır.

Diğer hizmetlerimiz için ana sayfamızdaki hizmetler kısımlarını inceleyebilirsiniz